Pro oprávněné

Chcete vymoci svoji peněžitou pohledávku a nevíte jak?

Peněžitou pohledávku můžete vymáhat dvojím způsobem. Prostřednictvím soudu jako tzv. soudní výkon rozhodnutí v souladu s občanským soudním řádem (zákon č. 99/1963 Sb.) nebo prostřednictvím soudního exekutora v souladu s exekučním řádem (zákon č. 120/2001 Sb.). Vymáhat svoji pohledávku prostřednictvím soudního exekutora je především mnohem efektivnější a rychlejší a má ještě další nesporné výhody:

  • za podání exekučního návrhu neplatíte žádný poplatek
  • nemusíte zjišťovat majetek povinného a nemusíte určovat, jakým konkrétním způsobem bude exekuce povedena, vše za Vás udělá exekutor
  • exekuce může být provedena i více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby
  • náklady exekutora a Vaše náklady jsou vymoženy v rámci exekuce po povinném.

Exekuce se zahajuje na návrh oprávněného. Vzor exekučního návrhu naleznete zde nebo nás neváhejte kontaktovat. Exekuční návrh pro Vás rádi připravíme. Náklady za sepsání návrhu budou vymáhány po povinném v rámci exekuce. 

K exekučnímu návrhu je třeba připojit vykonatelný exekuční titul – např. rozhodnutí soudu, rozhodčí nález, notářský nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti, rozhodnutí orgánů veřejné moci, jiná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Mám právo na nepeněžité plnění. Můžu se také obrátit na exekutora?

Ano. Exekutor je oprávněn provést i exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky. Typicky se jedná o vyklizení domu, bytu apod. Může se ale jednat i o odebrání věci, rozdělení společné věci nebo provedení prací a výkonů. Pokud máte takovou pohledávku, neváhejte nás kontaktovat.

Provádí exekutor ještě jinou činnost?

Exekutor sepisuje exekutorské zápisy. Exekutorský zápis je veřejnou listinou:

  • o osvědčení skutkového stavu (např. splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor) nebo
  • o osvědčení skutkového děje, jestliže jím může být prokázán nárok v řízení (např. osvědčení doručení písemnosti konkrétní osobě – vhození obálky do schránky adresáta).

Exekutor je oprávněn přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci v souvislosti s exekučním, soudním či jiným řízením.

Dále provádí dobrovolné dražby movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s touto věcí.

Exekutor poskytuje právní pomoc po vydání exekučního titulu, a dále právní pomoc v souvislosti s exekuční i další činností. Nejčastěji se jedná o sepsání exekučního návrhu.

Novinky

NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO

Z důvodu zavedení zákonné povinnosti nahrávat telefonní hovory měním telefonní číslo. Pro kontaktování exekutorského úřadu volejte tel: 220 770 146.

Více novinek