Činnost

Exekuční činnost

Hlavní náplní Exekutorského úřadu Praha 1 je exekuční činnost, tj. nucený výkon exekučních titulů v souladu s exekučním řádem (zákon č. 120/2001 Sb.).

K exekuci se přistupuje tehdy, jestliže povinný dobrovolně nesplní svoji povinnost, kterou mu ukládá konkrétní rozhodnutí, tzv. exekuční titul. Exekučním titulem může být vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, notářský nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti, vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné moci, jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Exekuce se vždy zahajuje na návrh oprávněného, který oprávněný doručí exekutorovi. Exekutor následně požádá příslušný soud o pověření a nařízení exekuce. Doručením této žádosti soudu se exekuce zapíše do rejstříku zahájených exekucí.

Jednotlivé způsoby provedení exekuce jsou stanoveny zákonem.

Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, prodejem movitých věcí a nemovitých věcí, postižením závodu, správou nemovitých věcí a pozastavením řidičského oprávnění. Exekutor může vést exekuci také na obchodní podíly, akcie, patenty, ochranné známky, licence apod.

V případě, že exekuční titul ukládá povinnému splnit jinou než peněžitou povinnost, může být exekuce provedena vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci nebo provedením prací a výkonů. Exekuci prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést prodejem zastavených movitých a nemovitých věcí.

Konkrétní způsob provedení exekuce určuje exekutor. Lze ji provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby.

Exekutorské zápisy

Dále sepisujeme exekutorské zápisy. Exekutorský zápis je veřejnou listinou:

  • o osvědčení skutkového stavu (např. splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor) nebo
  • o osvědčení skutkového děje, jestliže jím může být prokázán nárok v řízení (např. osvědčení doručení písemnosti konkrétní osobě – vhození obálky do schránky adresáta).

Další činnost

Soudní exekutor je dále oprávněn v souvislosti s exekučním, soudním či jiným řízením přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci.

Soudní exekutor může provést dobrovolnou dražbu movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s touto věcí.

Soudní exekutor je oprávněn poskytovat právní pomoc po vydání exekučního titulu, a dále právní pomoc v souvislosti s exekuční i další činností. Nejčastěji se jedná o sepsání exekučního návrhu.

Novinky

NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO

Z důvodu zavedení zákonné povinnosti nahrávat telefonní hovory měním telefonní číslo. Pro kontaktování exekutorského úřadu volejte tel: 220 770 146.

Více novinek