Činnost

Exekuční činnost

Hlavní náplní Exekutorského úřadu Praha 1 je exekuční činnost, tj. nucený výkon exekučních titulů v souladu s exekučním řádem (zákon č. 120/2001 Sb.).

K exekuci se přistupuje tehdy, jestliže povinný dobrovolně nesplní svoji povinnost, kterou mu ukládá konkrétní rozhodnutí, tzv. exekuční titul. Exekučním titulem může být vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, notářský nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti, vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné moci, jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Exekuce se vždy zahajuje na návrh oprávněného, který oprávněný doručí exekutorovi. Exekutor následně požádá příslušný soud o pověření a nařízení exekuce. Doručením této žádosti soudu se exekuce zapíše do rejstříku zahájených exekucí.

Jednotlivé způsoby provedení exekuce jsou stanoveny zákonem.

Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, prodejem movitých věcí a nemovitých věcí, postižením závodu, správou nemovitých věcí a pozastavením řidičského oprávnění. Exekutor může vést exekuci také na obchodní podíly, akcie, patenty, ochranné známky, licence apod.

V případě, že exekuční titul ukládá povinnému splnit jinou než peněžitou povinnost, může být exekuce provedena vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci nebo provedením prací a výkonů. Exekuci prodejem zástavy lze pro zajištěnou pohledávku provést prodejem zastavených movitých a nemovitých věcí.

Konkrétní způsob provedení exekuce určuje exekutor. Lze ji provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby.

Exekutorské zápisy

Dále sepisujeme exekutorské zápisy. Exekutorský zápis je veřejnou listinou:

  • o osvědčení skutkového stavu (např. splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor) nebo
  • o osvědčení skutkového děje, jestliže jím může být prokázán nárok v řízení (např. osvědčení doručení písemnosti konkrétní osobě – vhození obálky do schránky adresáta).

Další činnost

Soudní exekutor je dále oprávněn v souvislosti s exekučním, soudním či jiným řízením přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci.

Soudní exekutor může provést dobrovolnou dražbu movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s touto věcí.

Soudní exekutor je oprávněn poskytovat právní pomoc po vydání exekučního titulu, a dále právní pomoc v souvislosti s exekuční i další činností. Nejčastěji se jedná o sepsání exekučního návrhu.

Novinky

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Opatření související s nepříznivým vývojem epidemiologické  situace ve výskytu onemocnění COVID-19

Omezujeme úřední hodiny takto:

PONDĚLÍ   09:00 – 12:00           13:00 – 15:00

STŘEDA    10:00 – 12:00           13:00 – 16:00

V zájmu zamezení možného šíření onemocnění COVID-19 žádáme účastníky exekučního řízení, aby v co možná největší míře omezili osobní návštěvu Exekutorského úřadu Praha 1. V neodkladných záležitostech Vás žádáme o zakrytí dolní části obličeje rouškou. Vaše dotazy lze řešit přednostně prostřednictvím emailu: podatelna@exekutorpraha1.cz, případně telefonicky na čísle 286 028 058. Úhrady je možné provádět převodem na účet 199766547/0600, či vkladem na tento účet na pobočce MONETA Money Bank, a.s., popřípadě poštovní poukázkou.

Děkujeme za pochopení

Upozornění na změnu názvu banky

Dovolujeme si upozornit, že od 1.5.2016 působí společnost GE Money Bank, a.s. pod novým názvem MONETA Money Bank, a. s. Jedná se však pouze o změnu názvu banky, číslo účtu pro zasílání plateb zůstává i po této změně stejné.

Dražíme elektronicky

Dražbu nemovitostí provádíme i elektronicky. Spolupracujeme s dražebním portálem www.okdrazby.cz. Neztrácíte čas dopravou na dražbu. Zamezí se jakékoli vzájemné ovlivňování držitelů před dražbou. Větší účast dražitelů přináší i vyšší výnos z dražby.

Více novinek