Ceník

Kdo hradí náklady spojené s exekucí

Oprávněný má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k vymáhání svého nároku. Náklady, které mu takto vzniknou, hradí oprávněnému povinný. Totéž platí o nákladech exekuce – náklady exekuce hradí exekutorovi povinný. Náklady oprávněného a náklady exekuce jsou vymoženy v rámci exekučního řízení na základě Příkazu k úhradě nákladů exekuce.

V souladu s platnou judikaturou oprávněný hradí účelně vynaložené výdaje soudnímu exekutorovi v případě, kdy oprávněný zastavení exekuce pro nemajetnost povinného zavinil, tedy v době podání exekučního návrhu věděl nebo mohl vědět, že povinný je nemajetný. (Např. má již mnoho exekucí zapsaných v centrální evidenci exekucí.) Pro případ zastavení exekuce pro nemajetnost povinného si může oprávněný s exekutorem předem sjednat výši účelně vynaložených výdajů.

Exekutor je oprávněn vybrat od oprávněného zálohu na náklady exekuce, přičemž její výši a lhůtu k jejímu zaplacení určuje exekutor. V našem exekutorském úřadu zálohu nevybíráme. Požadujeme ji však výjimečně např. v případě, kdy očekáváme vyšší náklady exekuce.

Kdo stanovuje, kolik stojí exekuce?

„Náklady exekuce“ jsou upraveny zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění, jejich konkrétní výše pak vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., v platném znění. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecně závazné právní předpisy, soudní exekutor není oprávněn tyto náklady zvyšovat ani snižovat.

Co všechno se rozumí pod pojmem „náklady exekuce“?

 1. odměna za exekuci
 2. náhrada hotových výdajů
 3. náhrada za ztrátu času
 4. náhrada za doručení písemností
 5. u exekuce prodejem podniku též odměna a náhrada nákladů správce podniku (+ DPH, je-li správce podniku plátcem).

Jelikož exekutor je plátcem DPH, je nákladem exekuce i DPH.

Kolik konkrétně činí „náklady exekuce“?

(Upozornění: Úplný přehled je uveden ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., v platném znění. Níže jsou uvedeny pouze základní informace.)

 1. Odměna exekutora

  • Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky

   do 3.000.000,- Kč základu 15%
   z přebývající částky až do 40.000.000,- Kč základu 10%
   z přebývající částky až do 50.000.000,- Kč základu 5%
   z přebývající částky až do 250.000.000,- Kč základu 1%

   minimálně však 2.000,- Kč.

  • Odměna za exekuci vyklizením

   Odměna činí 10.000,- Kč za každou vyklizenou nemovitou věc, stavbu, byt nebo místnost.

  • Odměna za exekuci odebráním věci

   Odměna činí za každou odebranou věc nebo soubor věcí 15 % z jejich hodnoty, nejméně však 2.000 Kč.

  • Odměna za exekuci rozdělením společné věci

   Odměna za exekuci rozdělením společné věci v případě, kdy společná věc má být rozdělena jinak než prodejem, činí 6.000,- Kč za každou rozdělovanou věc. V případě rozdělení prodejem je základem výtěžek prodeje věci a výše odměny se řídí procenty, jako by šlo o exekuci ukládající zaplacení peněžité částky.

  • Odměna za exekuci provedením prací a výkonů

   Odměna činí 6.000,- Kč za každý vykonaný exekuční titul, který ukládá provedení prací a výkonů.

 2. Náhrada hotových výdajů

  Exekutorovi náleží náhrada hotových výdajů v paušální částce 3.500,- Kč. Překročí-li výše hotových výdajů částku 3.500,- Kč, náleží exekutorovi náhrada hotových výdajů v plné výši.

 3. Náhrada za ztrátu času

  Náhrada za ztrátu času činí 50,- Kč za každou započatou čtvrthodinu a náleží exekutorovi při úkonech exekuční činnosti vykonávaných v místě, které není sídlem jeho úřadu, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět.

 4. Náhrada za doručení písemností

  Náhrada za doručení písemností sestává z náhrady hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti a z paušální částky ve výši 50,- Kč za doručení jedné písemnosti a náleží exekutorovi tehdy, doručuje-li písemnost v exekučním řízení sám, popřípadě prostřednictvím svých zaměstnanců.

Novinky

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Opatření související s nepříznivým vývojem epidemiologické  situace ve výskytu onemocnění COVID-19

Omezujeme úřední hodiny takto:

PONDĚLÍ   09:00 – 12:00           13:00 – 15:00

STŘEDA    10:00 – 12:00           13:00 – 16:00

V zájmu zamezení možného šíření onemocnění COVID-19 žádáme účastníky exekučního řízení, aby v co možná největší míře omezili osobní návštěvu Exekutorského úřadu Praha 1. V neodkladných záležitostech Vás žádáme o zakrytí dolní části obličeje rouškou. Vaše dotazy lze řešit přednostně prostřednictvím emailu: podatelna@exekutorpraha1.cz, případně telefonicky na čísle 286 028 058. Úhrady je možné provádět převodem na účet 199766547/0600, či vkladem na tento účet na pobočce MONETA Money Bank, a.s., popřípadě poštovní poukázkou.

Děkujeme za pochopení

Upozornění na změnu názvu banky

Dovolujeme si upozornit, že od 1.5.2016 působí společnost GE Money Bank, a.s. pod novým názvem MONETA Money Bank, a. s. Jedná se však pouze o změnu názvu banky, číslo účtu pro zasílání plateb zůstává i po této změně stejné.

Dražíme elektronicky

Dražbu nemovitostí provádíme i elektronicky. Spolupracujeme s dražebním portálem www.okdrazby.cz. Neztrácíte čas dopravou na dražbu. Zamezí se jakékoli vzájemné ovlivňování držitelů před dražbou. Větší účast dražitelů přináší i vyšší výnos z dražby.

Více novinek